Quyên góp cho Sức khỏe tâm thần Colorado

Tháng nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần này, bạn có thể giúp tăng cường sức khỏe tinh thần, chấm dứt sự xấu hổ và phân biệt đối xử, đồng thời đảm bảo tất cả người dân Coloradans có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và sử dụng chất kích thích. Khoản quyên góp hàng tháng cho Mental Health Colorado hỗ trợ nửa triệu người Coloradans thiếu sự chăm sóc sức khỏe tâm thần mà họ cần. 

Đóng góp cho Hòa bình của Colorado! 

Tìm hiểu thêm về các lĩnh vực bạn có thể hỗ trợ tại đây:

Công việc của chúng ta