Giới Thiệu

Sức khỏe Tâm thần Colorado ủng hộ mọi người Coloradan trải qua tình trạng sức khỏe tâm thần hoặc sử dụng chất kích thích mỗi năm. Chúng tôi thu hút sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, nhà cung cấp, công chúng và báo chí để thúc đẩy sức khỏe tâm thần, đảm bảo tiếp cận công bằng với chăm sóc sức khỏe tâm thần và sử dụng chất kích thích, đồng thời chấm dứt phân biệt đối xử. Những nỗ lực của chúng tôi trải dài từ Điện Capitol đến lớp học.

Lịch sử của chúng tôi  Luật 2022 Báo cáo lập pháp và thẻ điểm 2022

Sự lãnh đạo chính sách của chúng tôi đã giành được sự công nhận của quốc gia. Chúng tôi đã giúp đảm bảo việc thông qua đạo luật mang tính bước ngoặt yêu cầu sức khỏe tâm thần tương đương, phát triển hệ thống ứng phó với khủng hoảng trên toàn tiểu bang và hình thành dịch vụ tư vấn và hỗ trợ 24/7. Sức khỏe tâm thần Colorado buộc các công ty bảo hiểm và cơ quan quản lý tuân thủ luật tiểu bang và liên bang - bao gồm việc đảm bảo sức khỏe tâm thần như một lợi ích thiết yếu, sự đầy đủ của mạng lưới nhà cung cấp và việc thực thi tương đương về sức khỏe tâm thần. Chúng tôi cũng ủng hộ các biện pháp tích hợp chăm sóc sức khỏe tâm thần vào hệ thống chăm sóc ban đầu; để giải quyết tình trạng thiếu chuyên gia sức khỏe tâm thần, đặc biệt là ở vùng nông thôn Colorado; và để giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần và tư pháp hình sự.

Qua nhiều năm

 

Luật pháp liên bang mà chúng tôi tuân theo